Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai:

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Intézkedési terv

Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Szabadkígyósi Általános Iskola (028320001)
Eljárás típusa Tanfelügyelet
A látogatás dátuma: 2017. szeptember 21.
A folyamat azonosítója: T0283200012017AInt

Értékelési szempontrendszer azonosítója 2017TIA
(2017 Tanfelügyelet intézmény általános iskola)
Tanfelügyelet feltöltő folyamatazonosító F0283200012017A2017OIA

Az intézkedési tervet a 2017-ben lefolytatott intézményi tanfelügyelet keretében készítettük el. Az intézményi tanfelügyeletet teljes körű pedagógus önértékelés, vezetői önértékelés és vezetői tanfelügyelet előzte meg.
Az intézkedési terv érvényességi ideje: 2017. december 1-2019. november 30.

Az intézkedési terv elkészítésénél a tanfelügyelet során keletkezett értékelés megállapításaira alapoztunk.
Megvalósult
• Előzetes dokumentumelemzések
• Interjúk
• Helyszíni dokumentumelemzések
• Megfigyelés: a tanítási környezetre, infrastruktúrára és tárgyi feltételekre vonatkozó megfigyelések

A tanfelügyelet legfontosabb megállapításai
1. Pedagógiai folyamatok
Kiemelkedő területek:
Az intézmény stratégiai dokumentumai és az operatív tervei jogszabály követőek. Tartalmazzák a törvényi hivatkozásokat, az oktatáspolitikai köznevelési célokkal és a fenntartói elvárásokkal összhangban készültek. A teljes körű elégedettségre törekvés átfogja az oktató-nevelő munka egészét. Az intézményi és pedagógus önértékelés teljes körű. A fejlesztési terv feltöltésre került. A 2015/2016-os tanév munkaterve és beszámolója teljes mértékben összhangban áll az intézményi stratégiai dokumentumokkal és megfelel a jelenlegi elvárásoknak. Fejleszthető területet nem állapítottunk meg.
Feladatunknak tekintjük az eddigi folyamatok színvonalának megőrzését.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Kiemelkedő területek:
Az iskola pedagógiai munkájában kiemelt hangsúlyt fektet a személyiség- és közösségfejlesztésre a pedagógiai programnak megfelelően. Hangsúlyos a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés, a sportolás, a rendszeres mozgás biztosítása. Széleskörű tanórán kívüli tevékenységekkel együtt a személyiség- és közösségfejlesztést, a szociális képességek fejlesztését szolgálják az intézmény tevékenységei. A szociális hátrányok enyhítésére és az egyéb szempontból hátrányos, kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatása, felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése kiemelt feladat. A pedagógusok elkötelezettek ezekre a tevékenységekre. Széleskörű együttműködés jellemző a szociális támogató rendszerrel az eredményesség érdekében. Az integrált oktatás teljes mértékben elfogadott a tanulók és a pedagógusok körében. Kiemelkedő a délutáni napközi otthonos foglalkozás minden tanulóra kiterjedő megszervezése. Hasznosságáról, eredményességéről a kollégák pozitívan nyilatkoztak.
Fejleszthető területek:
Az intézményi önértékelés pedagógus kérdőívében fogalmazódott meg a diákok önszerveződési lehetőségeinek erősítése. Az életkori sajátosságoknak megfelelően az őket érintő döntésekben hangsúlyosabb részvétel valósuljon meg. Az eddigi tudásmegosztás gyakorlatát fenntartani és továbbfejleszteni és figyelembe venni a pedagógus önértékelésben megfogalmazott fejlesztendő és kiemelkedő területeket.
Szükséges intézkedés:
A tanulókat érintő kérdésekben szorgalmazni kell a diákok önszerveződését. A pedagógiai folyamatok tervezésénél be kell őket vonni a döntéshozatali folyamatokba. Felelős az intézményvezető, DÖK vezető és az osztályfőnökök.
3. Eredmények
Kiemelkedő területek:
Az intézmény megtartó képessége stabil. A szülők elismerően nyilatkoztak az iskolában folyó munkáról. Az utóbbi néhány évben a tanulmányi eredmények javuló tendenciát mutatnak, évismétlés nem volt. Mindez a tudatos oktató-nevelő munka eredménye, a problémák feltárása, elemzése, megoldások keresése.
Fejleszthető területek:
Tanulmányi- és versenyeredmények intézményen belüli és intézményen kívüli hangsúlyosabb publikálása.
Szükséges intézkedés:
Az eredményeink kommunikálására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Intézményen belül az iskolai rendezvények alkalmával kiemelten kell kezelni a tanulói eredmények elismerését. Ki kell használni a nyilvánosság adta lehetőségeket is jobban erre a célra (Krónika újság, Facebook, www.szabadkigyos.hu honlap). Felelősök elsősorban az osztályfőnökök és a vezetés.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Kiemelkedő területek:
A munkaközösségek közötti együttműködés tartalmi leírását, szabályait az SZMSZ tartalmazza, a vezetés támogatja az intézményen belüli együttműködést, támaszkodik munkájukra. A belső tudásmegosztás napi szinten működik. Családias légkör, közvetlen kapcsolat jellemzi az együttműködést.
Fejleszthető területek:
A belső információáramlás hatékonyabb működtetése.
Szükséges intézkedés:
Az eddig alkalmazott információ áramlást biztosító gyakorlatot még hatékonyabban kell működtetni. Felelős az iskolavezetés és a munkaközösség vezetők, de minden pedagógus kötelessége az információ áramlás elősegítése. Szorgalmazni kell az elektronikus információ áramlás tudatosabbá tételét, erősíteni kell a hatékony és kétoldalú szóbeli kommunikációt. Minden pedagógus kötelessége, hogy mindent megtegyen a munkájához szükséges információ megszerzéséért.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Kiemelkedő területek:
Kiterjedt külső kapcsolatrendszerrel rendelkezik az intézmény. Rendezvényeikkel jelen vannak a község életében. Az intézményvezető személye is garancia a település életébe való bekapcsolódásra.
Fejleszthető területet nem került megjelölésre.
6. A pedagógiai munka feltételei
Kiemelkedő területek:
A vezetők felkészültek a pedagógiai, szakmai, ellenőrzési feladatok elvégzésére. Szakmai továbbképzéseken élenjárók. A vezető mesterpedagógus. Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételeinek megléte és kihasználtsága jó.) Az IKT eszközök használata széleskörű.
Fejleszthető területek:
Feladat- és hatáskörök egyértelműsítése.
Szükséges intézkedés:
A mindennapi oktató-nevelő munka során a vezetőknek egyértelműsíteni kell a pedagógusok feladatait és hatáskörét. A feladat kijelölésnél a megvalósítás szakmai színvonala mellett fontos szempontként jelenjen meg az egyenletes terhelésre törekvés is.
Szabadkígyós, 2017. november 7.
Pelyhéné Lipták Gabriella