Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A napi kötelező szóbeli házi feladat legfeljebb egy lecke lehet tantárgyanként. A verstanulás időtartama alsó tagozaton legfeljebb napi 1 versszak naponként, felső tagozaton 2 versszak naponként.

Hét végére és iskolai szünetre plusz kötelező szóbeli házi feladat nem adható.

Írásbeli 

 • Első évfolyam: maximum két írásbeli lecke adható tanítási naponként
 • Második évfolyam: maximum három írásbeli lecke és egy szóbeli adható tanítási naponként
 • Harmadik évfolyam: maximum három írásbeli lecke és két szóbeli adható tanítási naponként
 • Negyedik évfolyam: maximum négy írásbeli lecke és három szóbeli lecke adható tanítási naponként
 • A belépő angol nyelvből csak szóbeli lecke adható.

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

Írásbeli feladatok értékelése

Az iskolai írásbeli beszámoltatás szabályai:

Egy nap maximálisan 2 témazáró íratható, melynek időpontját a megírás előtt egy héttel közölni kell a tanulókkal.

Az írásbeli beszámoltatásnál alkalmazzuk:

 • a kézírásos,
 • a rajzzal készülő
 • leíró
 • teszt jellegű
 • számítógépen szerkesztett számonkérési formákat.

Törekedni kell a saját megfogalmazású válaszadások lehetőségére, kerülni kell a tesztek túlsúlyba kerülését.

A humán tantárgyaknál mindenképpen a kifejtő módszer kerüljön előtérbe.

Az értékelési szempontokat a tanulók a megírás előtt megismerik.

A készségtárgyak kivételével az értékelésnél a pedagógiai programban meghatározott százalékos sávokhoz tartjuk magunkat.

Az írásos beszámoltatásnál a javítás és értékelés is kötelező.

Minden írásbeli produktum értékelése a naplóba kerül.

A témazáró dolgozatok (más színnel bejegyzett) a félévi, év végi osztályzatokban duplán számítanak, míg az egyéb írásbeli dolgozatok, házi dolgozatok, röpdolgozatok felelet értékűek.

Minden témazáró dolgozatnál egy alkalommal javítási lehetőség van, illetve aki hiányzás miatt nem írta meg, lehetősége van a pótlásra.

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átszámítását a következő arányok alapján végzik:

                                         teljesítmény                                      érdemjegy

                                           0-33 %-ig                                       elégtelen          (1)

                                         34-50 %-ig                                       elégséges         (2)

                                         51-75 %-ig                                       közepes           (3)

                                         76-90 %-ig                                       jó                     (4)

                                      91- 100 %-ig                                       jeles                 (5)

Az ettől eltérő átváltási arányokat az indok megjelölésével a pedagógus előre közli a tanulókkal.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az alsó tagozaton első évfolyamon és a második évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, elégséges, elégtelen) történik.