Békéscsabai Tankerületi Központ

KÖZLEMÉNY
a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák
1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Békéscsabai Tankerületi Központ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (Vili. 11.) EMMI rendelet 7. § alapján a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontjai:

2021. április 15. (csütörtök)
és
2021. április 16. (péntek)

A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontjának értelmében a 2021/2022. tanévre elektronikus úton (online módon) is be lehet iratkozni, amelynek a részleteiről az intézményi honlapon későbbiekben tájékozódhatnak. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése szerint a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt.

A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37. § (2) és (3) b) bekezdése alapján a szülő a gyermek érdekében eljárást indíthat a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

 Bánki András
tankerületi igazgató

Eredeti közlemény itt megtekinthető.

Kategória: Egyéb kategória